Get Adobe Flash player
Home Par skolu Skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2024./2025. mācību gadā

postheadericon Skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2024./2025. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • 10. un 11. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu, matemātikas un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu, sociālo zinātņu un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2024. gada 1. jūlija .

Uzņemšana 10.klasē  notiks 1. jūlijā no plkst. 13:00-15:00, 2.-5.jūlijā un 8.-10. jūlijā no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā, citā laikā, sazinoties ar skolas direktori pa tālruni 2873917.

Kancelejas tālrunis 26422034