Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2024./2025. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • 10. un 11. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu, matemātikas un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu, sociālo zinātņu un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2024. gada 1. jūlija .

Uzņemšana 10.klasē  notiks 1. jūlijā no plkst. 13:00-15:00, 2.-5.jūlijā un 8.-10. jūlijā no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā, citā laikā, sazinoties ar skolas direktori pa tālruni 2873917.

Kancelejas tālrunis 26422034

 

postheadericon Uzņemšana 1.klasē

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek līdz jaunā mācību gada sākumam atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

Vēlams iesniegumus uz 1.klasi iesniegt līdz 17.jūnijam no plkst.9:00 līdz plkst. 15:00

Pielikumā 1)Iesniegums, 2)Piekrišana datu apstrādei un saistību raksts

 

postheadericon MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

There are no translations available.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot skolēna mācību sasniegumus, lai sekmētu katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

* daudzveidīgi, objektīvi un atbilstoši izziņas līmeņiem novērtēt katra skolēna mācību sasniegumus, to dinamiku, ievērojot viņa vajadzības, intereses un individualitāti;

* veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesa plānošanā skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai;

* sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā;

* motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus;

* sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību darba rezultātiem, mācot mācīties un veikt pašvērtējumu;

* veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību.

 

Vērtēšanas kārtība 2023./2024.m.g. II semestrim - pielikumā

 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  iekšējās kārtības noteikumi (skat pielikumā) nosaka:

1.1. izglītības iestādes dienas organizāciju;

1.2. skolēnu uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

1.3. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

1.4 skolēnu kavējumu uzskaites kārtību;

1.5. skolēnu pienākumus, tiesības un uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā, sporta nodarbībās un skolas organizētajos pasākumos;

1.6. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

1.7. skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

1.8. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;

1.9. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu.

3. Noteikumi ir saistoši izglītības iestādes skolēniem un izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem un atbalsta personālam.

Attachments:
Download this file (IGKV_ieksejie_noteikumi.pdf)IGKV_ieksejie_noteikumi.pdf[ ]266 Kb
 

postheadericon Izglītojamo drošības noteikumi

There are no translations available.

Noteikumi nosaka Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas mācību norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem un Skolas personālam, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos:

1) evakuācijas plāns

2) iekšējās kārtības noteikumi

3) drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās

Noteikumi pielikumā

Attachments:
Download this file (Izglitojamo_drosibas_noteikumi.pdf)Izglitojamo_drosibas_noteikumi.pdf[ ]430 Kb
 

postheadericon Pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti;

Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;

Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts

 

Pielikumā - Pašnovērtējuma ziņojums

Attachments:
Download this file (Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022_2023.pdf)Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022_2023.pdf[ ]284 Kb
 

postheadericon Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa ar vecāku, izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu

There are no translations available.

*Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, izglītojamo pārstāvjiem, izglītības iestādes nodarbinātajiem un citām personām, kuras ir tieši saistītas ar izglītības iestādes ikdienas darbu.

*Apmainoties ar informāciju, gan izglītojamo pārstāvji, gan izglītības iestādes darbinieki ievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas, neaizskarot otra cilvēka godu un cieņu.

 

Skat. Kārtību pielikumā.

Attachments:
Download this file (Iekšējie noteikumi _saziņa.pdf)Iekšējie noteikumi _saziņa.pdf[ ]160 Kb
 

postheadericon Informācija par skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2023./2024. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa).

10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

Uzsākot mācības 2023./2024. mācību gadā, I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu un matemātikas virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

11., 12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klasē, 2.-8. klasē un 11., 12. klasēs pieņem skolas kancelejā darbdienās no plkst .09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija skolas kancelejā darbdienās no plkst. 09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Kancelejas tālrunis 26422034

 

postheadericon Kontaktinformācija

There are no translations available.

 

Skolas adrese: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Skolas e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skolas direktore

Inese Saulīte

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28739175

65161703

Direktores vietniece izglītības jomā

Maija Ancāne

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26141789

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Sandra Māliņa

sandra.malina@aizkraukle.lv

26343849

Direktores vietniece izglītības un informācijas tehnoloģiju jomā

Elvīra Broka

elvira.broka@aizkraukle.lv

26438536

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Andrejs Pastars

andrejs.pastars@aizkraukle.lv

26425297

Skolas lietvede

Marita Bite

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

26422034

65161442

Logopēdi

Baiba Vingre

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Iveta Poiša

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

25150067

 

26403707

Sociālais pedagogs

Helēna Sudare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

25945246

Skolas medmāsa

Marina Kočergina

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28373385

Skolas bibliotekāre

Lolita Kalniņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28312765

Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

Saņēmējs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Saņemšanas vieta : Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

 
More Articles...