Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2024./2025. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • 10. un 11. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu, matemātikas un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu, sociālo zinātņu un valsts aizsardzības virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2024. gada 1. jūlija .

Uzņemšana 10.klasē  notiks 1. jūlijā no plkst. 13:00-15:00, 2.-5.jūlijā un 8.-10. jūlijā no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā, citā laikā, sazinoties ar skolas direktori pa tālruni 2873917.

Kancelejas tālrunis 26422034

 

postheadericon Uzņemšana 1.klasē

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek līdz jaunā mācību gada sākumam atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

Vēlams iesniegumus uz 1.klasi iesniegt līdz 17.jūnijam no plkst.9:00 līdz plkst. 15:00

Pielikumā 1)Iesniegums, 2)Piekrišana datu apstrādei un saistību raksts

 

postheadericon Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

There are no translations available.

Lepojamies ar Krievu valodas Valsts olimpiādes III pakāpes ieguvēju 11. klases skolnieci Viktoriju Elīzu Gremzdi!

Paldies skolotājai Jevgēnijai Zunei!


 

postheadericon Ziedojums Ukrainai!

There are no translations available.

XX

 

postheadericon #SKOLASPARUZVARU

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola piedalās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas organizētajā Ukrainas atbalsta akcijā "Skolas par uzvaru".

No 24. janvāra līdz 15. februārim notiek ziedojumu vākšana tādām Ukrainas vienībām kā Azov, Legion-V un Karpatskij Sič, kur plecu pie pleca ar Ukrainas karavīriem atrodas medmāsa no Latvijas - Sarmīte Cīrule.

Jau tuvojas otrā gada beigas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tāpēc tagad ir laiks, kad Latvijas skolām ir jāsadodas rokās un kopā jātiecas uz uzvaru un jāpalīdz Ukrainas aizstāvjiem, kuri pirms kara bija kāda Ukrainas skolnieka skolotāji, ārsti, tēvi, brāļi vai vectēvi.

Saziedotais pēc 15. februāra jānogādā biedrībā “Tavi draugi” (Ventspils iela 50, K-3 Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002), no kurienes tiks nogādāts uz dienvidu un austrumu fronti Ukrainā.

Ziedojuma sarakstā minētos ķīmiskos pēdu un roku sildītājus var pasūtīt internetveikalā https://latvin.lv/ ar kodu TAVIDRAUGI50. Galvenais norādīt, ka vēlas iegādātās lietas izņemt uz vietas, lai nav jāmaksā par piegādi. Visi pirkumi ar šo kodu tiks nogādāti uz biedrības telpām.

Kopā mēs ticam Ukrainas uzvarai, kopā mēs varam palīdzēt! Saules mūžu Ukrainai un Latvijai!

 

postheadericon Svinam svētkus!

There are no translations available.

 

postheadericon Projekts #Neklusē

There are no translations available.

 

postheadericon Karjeras atbalsta pasākumi skolā

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Karjeras izglītības programma tiek īstenota visu mācību gadu, izmantojot dažādas formas - mācību priekšmetu stundas, klases stundas, konsultācijas, ārpusstundu pasākumus.

Sākumskolā 1.-4.kl. notika Audzinātāja stundas “Mans prasmju portfelis”, Mācību stundas “Profesiju nosaukumi angļu valodā”. 3.kl. skolēni pildīja darba lapu par savām prasmēm, analizēja tās. Noskatījās izglītojošu filmu “Nākotnes profesijas”. Lai iepazītu bibliotekāra profesiju 1. klases skolēni ciemojās Kokneses Bērnu bibliotēkā, kur, risinot krustvārdu mīklas un pildot uzdevumus, noskaidroja savas zināšanas par dažādu pasaku varoņiem, gatavoja grāmatzīmes. Skolēniem radās lielāka interese par grāmatu lasīšanu (1.att.). 2. klases skolēni viesojās Skolas bibliotēkā, kur var iegriezties, izvēlēties sev tīkamu lasāmu grāmatu, lasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz māju (2.att.).

2.kl. (3.att.) un 4.kl. (4.att.) skolēni devās mācību ekskursijā uz “Namdaru darbnīcu”, kur iepazina kokapstrādes profesijas.

2. un 3.kl. skolēni sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” piedalījās “Meža meistarklasēs” un izzināja meža darbinieku profesijā nepieciešamās iemaņas un prasmes. 3.kl. skolēni mācību ekskursijā Madonas novadā iejutās karameļu ražošanas procesā (5.att.), lauksaimnieka profesijas aizkulises atklāja zemnieku saimniecībā “Līvi”, kur baudīja kazas sieru, samīļoja kaziņas. Jāņa Seiksta keramikas darbnīcā iepazinās ar podnieka profesijas noslēpumiem (6.att.).

Profesiju izpēti 2.kl. skolēni apvienoja ar labdarības pasākumu, apmeklējot Jēkabpils dzīvnieku patversmi un iepazīstot dzīvnieku kopēju darbu (7.att.), bet 5.kl. skolēni palīdzēja skolas apkopējai, dodot viņai nelielu atpūtu un sakārtoja klases telpu. Katrs sev atrada darbiņu un saprata, ka bez regulāra apkopēju darba iztikt nevar un visas profesijas ir nepieciešamas (8.att.).

Pamatskolā 5.-9. kl. skolēniem notika Audzinātāja stundas “IT profesiju daudzveidība”, “Profesiju iepazīšana un nozīmīgums”, “Manu vecāku profesijas”. 5.kl. skolēni piedalījās Interaktīvā spēlē “Iekāp karjeras kurpēs!”, pētīja moderno tehnoloģiju profesiju daudzveidību. Kas ir IT speciālists? Kādas profesijas ir saistītas ar datortehniku un programmēšanu? Vai turpmākā mākslīgā intelekta izmantošana ieviesīs izmaiņas IT speciālistu darbā? Organizācijas “She can do IT” sagatavotais plašais video materiāls par profesijām IT jomā palīdzēja skolēniem secināt, cik nozīmīga un nepieciešama mūsdienās ir IT speciālistu profesija (9.att.). “Pastaigu diskusijā” attīstīja debatēšanas prasmes, izteica savu viedokli un ieklausījās citos runātājos (10.att.).

5.-6.kl. skolēniem notika Interaktīvā nodarbība “Karjeras kompass. Profesijas un mācību priekšmeti. Ko es spēju?”- mācību motivācijas pilnveidošana, skolēnu spēju un interešu izpēte, to saistība ar viņu nākotnes profesiju. 5.kl. mācību ekskursijā apmeklējām latvisku sētu “Maizes māja”, kurā skolēniem bija iespēja pārtapt par cepējiem, apgūstot speķa pīrādziņu veidošanas mākslu (11.att.). 6.kl. skolēni meža darbinieku profesijā nepieciešamās iemaņas un prasmes iepazina piedaloties “Meža ekspedīcijā” (12.att.).

6.kl. skolēni Latviešu valodas mācību stundās uzzināja gan par darbu pagātnē- maizes cepšanu (J.Jaunsudrabiņš “Krāsns”) un labības sēšanu (A.Brigadere “Sējēji”), gan par zināmām mūsdienu profesijām - žurnālista, redaktora, reklāmas konsultanta un TV ziņu raidījuma moderatora profesiju, gan par modernajām mūsdienu un vēl nezināmām nākotnes profesijām. 7.kl. skolēni ģeogrāfijas stundās noskaidroja profesijas, kurās nepieciešamas ģeogrāfijas zināšanas. 7.-9. kl. skolēni iesaistījās Aizsardzības ministrijas projektā “Kā mēs sargāsim Latviju?”, lai uzzinātu par karavīra profesiju. 8.kl. skolēni tikās ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pasniedzēju medicīnas inženieri un programmētāju J.Krīgertu (13.att.), skolas absolventiem juristi J.Laurinaviču, ķīmiķi B.B.Brūveri (14.att.), telekomunikāciju inženieri J.Mežielu, kārtoja “Latvijas skolēnu IT eksāmenu”.

4.-9.kl. skolēni piedalījās starpnovadu pasākumā “No skeča rakstīšanas līdz skečam uz skatuves” aktiera un dramaturga profesijas iepazīšanai, uzņemot ciemos Meņģeles dzejdarus un aktierus (15.att.). Arī Teātra mākslas stundās skolēni iepazinās ar teātri saistītām profesijām. Skolēni ciemojās Kokneses kultūras centrā, lai iepazītu kultūras darbinieka un teātra režisora profesiju. Vizuālās mākslas mācību stundās skolēni tika iepazīstināti ar profesijām kinomākslā: režisors, operators, grimētājs, scenogrāfs, gaismotājs, tērpu mākslinieks, aktieris. 8.kl. sociālo zinību stundā “Kādam jābūt uzņēmējam?” skolēni grupu darbā analizēja uzņēmējspējas (16.att.).

7.-9.kl. skolēni Tartu AHHAA zinātnes centrā< Ledus laikmeta centrā uzzināja par iestādes darba regulēšanu, vadīšanu, gida profesijas svarīgākajām iezīmēm. 5.kl. skolēni  par muzeja gida profesiju uzzināja E. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” , bet 6.kl. skolēni plāno doties uz Kokneses TIC, lai noskaidrotu, kādas prasmes jāsāk apgūt jau skolas laikā tūrisma darba organizatoram. 7.-8.kl. skolēni Rīgas Starptautiskajā lidostā iepazinās ar dažādām profesijām, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu pasažieru pārvadāšanu (17.att.), Ogres Centrālajā bibliotēkā guva priekšstatu par mūsdienīgu bibliotēku un iepazina bibliotekāra profesiju (18.att.).

Vidusskolēni karjeras nedēļu uzsāka oktobra sākumā, vadot stundas sākumskolēniem un pamatskolas skolēniem - “Iepazīsti skolotāja profesiju”- un daloties gūtajā pieredzē. Audzinātāja stunda “IT profesiju daudzveidība” notika visās klasēs, 10.kl. skolēni kārtoja "Latvijas skolēnu IT eksāmenu". 10.-12.kl. notika tikšanās ar RSU studenti, skolas absolventi M. Čaksti par medicīnas studijām, medmāsas profesiju un pieredzi; ASV vēstniecības pārstāvju nodarbība par diplomāta profesiju, turpināsies tikšanās ar skolas absolventiem par valodu nozīmi karjeras izaugsmē. 12.kl. skolēniem TV360 žurnālists E.Višķers novadīja praktisku nodarbību. 9.-11.kl. skolēni devās mācību ekskursijā uz Ventspils zinātnes centru VIZIUM sportista, mediķa, inženiera, ģeologa un datorspeciālista profesiju iepazīšanai. Pēc Zinātnes centra ekspozīcijas zāles apmeklējuma, tehniski radošajās darbnīcās skolēni ar tehnoloģiju palīdzību radīja dažādas interesantas lietas par sev saistošām tēmām – “Datoranimācija” un “3D mākslas darbnīca” (19.att.). 10.kl. skolēni Līgatnes kokamatniecības darbnīcā iepazina galdnieka amatu, papīra liešanas/smelšanas darbnīcā - papīra izgatavošanas un dizaina veidošanas amatu (20.att.).

Ķīmijas mācību stundās, apgūstot tēmu “Organiskā sintēze”, 12. kl. skolēni uzzina par nepieciešamajām zināšanām farmaceita profesijas apguvei. Sporta veidu ( v/a, v/b, b/b, peldēšana) profesionālās ievirzes programmas ietvaros tiek sagatavoti tiesneši un sekretāri.

 

postheadericon Karjeras nedēļa

There are no translations available.